Zvýšení kvality a rozšířené vzdělávání cizích jazyků v SOŠ a SOU Sušice

Projekt Zvýšení a rozšíření vzdělávání cizích jazyků v SOŠ a SOU Sušice se zaměřil zejména na profesní a oborovou specializaci v německém a anglickém jazyce.

V rámci výše zmíněného projektu vznikají mimo jiné interaktivní pracovní listy orientované na studium anglického a německého jazyka pro vybrané obory. Odborný výukový materiál je uzpůsoben jazykové úrovni jak studijních, tak učebních oborů, obsahuje rozmanitá a zábavná cvičení, která slouží k načerpání nové slovní zásoby a k jejímu aktivnímu osvojení. Tematicky je zaměřen na obory, které žáci studují. Pokusili jsme se tak o vlastní formu moderní metody CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. metoda integrace obsahového (věcného) a jazykového vzdělávání, společná výuka předmětu (tématu) a jazyka, integrované osvojování jazyka a nejazykového učiva, výuka některých odborných předmětů např. na základních i středních školách v cizím jazyce).

Jak sami pedagogové hodnotí, tato forma výuky je mnohem více motivující a pro studenty přitažlivější než klasická „papírová“, více baví a podněcuje k samostatné práci. Navíc poskytuje výrazně větší prostor i učitelům, a to nejen ve škole při hodinách. Pro domácí studium a opakování učiva budou moci žáci využívat připravovaný samostatný e - learningový portál, navazující na probíraná témata.

V rámci projektu došlo současně s modernizací způsobu výuky i k modernizaci zázemí pro její výuku – ve škole byla vybudována další jazyková učebna s interaktivní tabulí a sluchátky, kompletním poslechovým a vizuálním zázemím.

Učitelé cizích jazyků se také zúčastnili různých školení – skupina angličtinářů na Katedře anglického jazyka FPE v Plzni a skupina němčinářů na různých odborných školách v německých městech Cham a Bad Kötzting, kde si všichni zúčastnění vyměnili spoustu cenných a užitečných informací.

Na začátku tohoto školního roku začala fungovat na Domově mládeže Studijní a informační centrum, které žákům umožnilo nový prostor pro vzdělávání. Žáci mohou studovat i elektronicky na nových počítačích. Zároveň mají k dispozici novou odbornou i zábavnou cizojazyčnou literaturu.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve zvdělávání

Název výzvy: Plzeňský kraj – Výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 1.1

Název projektu: Zvýšení kvality a rozšíření vzdělávání cizích jazyků v SOŠ a SOU Sušice

Schválený rozpočet projektu je 3 662 985,52 Kč, z toho 85 % je financováno z ESF a 15 % ze SR ČR.

Popis projektu

V návaznosti na specifické cíle oblasti podpory a globálního grantu je obecným cílem projektu rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání garantující zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace ke vzdělávání.

Hlavní cíle projektu

 • zvýšení kvality výuky cizích jazyků 4 studijních (3. roč. a 1. roč. nástavba) a 5 učebních (2. roč.) oborů SOŠ a SOU Sušice

 • rozšíření vzdělávání cizích jazyků na SOŠ a SOU Sušice nad rámec školní výuky

 • zlepšení jazykových dovedností žáků SOŠ a SOU Sušice

 • motivace žáků SOŠ a SOU Sušice ke studiu cizích jazyků

Specifické cíle projektu

 • metodiky podpořit 8 pedagogických pracovníků cizích jazyků

 • vytvořit 18 ks (9 NJ/9 AJ) nových pracovních listů pro základní školní výuku 9 oborů (3.r. studijních, 2.r. učební, 1.r. nástavba) v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních vč. elektronické podoby na CD (4 ks CD a v 5 vyhotoveních)

 • podpořit 50 vyučovacích hodin cizího jazyka pro 4 studijní obory (3.r. a 1.r. nástavba)

 • podpořit 20 vyučovacích hodin cizího jazyka pro 5 učebních oborů (2.r.)

 • zařídit 2 jazykové učebny s podporou ICT

 • podpořit 150 žáků jazykovými učebnami

 • zaškolit 8 pedagogů cizích jazyků v obsluze technických pomůcek

 • podpořit 130 žáků novými pracovními listy pro základní výuku

 • vytvorit 18 (9 NJ/9 AJ) prezenčních a elearningových vzdělávacích programů vč. zálohy pracovních listů na CD (4 CD v 5 vyhotoveních)

 • pilotně ověřit 10 prezenčních vzdělávacích programů

 • pilotně ověřit 10 elearningových vzdělávacích programů

 • podpořit 80 žáků prezenčním a elearningovým programem

 • zřídit 1 nové studijní informační centrum

 • podpořit 80 žáků novým studijním informačním centrem

Rychlé odkazy