POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Oficiální název školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

Základní informace

Zřizovatel: Plzeňský kraj

Adresa zřizovatele: Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Zřizovací listina: čj. H/783/01 ze dne 30. listopadu 2001

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol: ze dne 20. 6. 1996

Vymezení předmětu činnosti:

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů v oborech strojírenských, zemědělských, stavebních a služeb.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 • poskytuje střední vzdělání s výučním listem, je možno pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu

 • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou

Škola zajišťuje teoretické vyučování, praktické vyučování, výchovu mimo vyučování, stravování, doplňkovou činnost.

Vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

 • Střední  škola – 107 840 308

 • Domov mládeže – 110 016 947   

 • Školní jídelna – 110 016 955

 • Školní jídelna – výdejna – 150 071 035

Organizační struktura

Kontaktní údaje

Kontaktní poštovní adresa i adresa pro osobní návštěvu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Úřední hodiny:

 • pondělí–pátek

 • 7.00 – 15.00

 • V době školních prázdnin budou úřední hodiny zveřejněny na stránkách školy.

Číslo telefonu: 376 524 662 (ústředna)

Číslo faxu: 376 524 190

Adresa internetové stránky: www.sossusice.cz

Adresa e-podatelny: skola@sossusice.cz

Číslo datové schránky: u83dsv5

Případné platby poukázat: Komerční banka – 7732351/0100

IČO: 000 77 615

DIČ: CZ 000 77 615

Dokumenty

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání vzppp, Učební osnovy, školní vzdělávací plány

Rozpočet: ke stažení

Žádosti o informace

Jména osob určených k poskytování informací:

Ivana Kodýdková – asistentka ředitele, tel. 376 524 662, kodytkova@sossusice.cz

Ing. Jaromír Kolář – ředitel školy, tel. 376 326 376, kolar@sossusice.cz

Mgr. Jaroslav Pavelec – zástupce ředitele pro teoretické vyučování, tel. 376 326 375, pavelec@sossusice.cz

Ing. Miroslava Hosnedlová – zástupkyně ředitele pro praktické vyučování, tel. 376 326 374, hosnedlova@sossusice.cz

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

 2. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2 odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

 3. Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s čl. 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (vč. možnosti pořízeni kopie) nebo na paměťových médiích.

Příjem žádostí a další podání

Jméno pracovníka pověřeného přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení: 
Ivana Kodýdková – asistentka ředitele, tel. 376 524 662, kodytkova@sossusice.cz

Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů:

 • Všechny stížnosti nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.

 • Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.

 • Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.

 • Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.

 • Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.

 • Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědomen stěžovatel do 5 dnů.

Opravné prostředky

 • Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, lhůta se odvíjí dle pokynů v rozhodnutí.

 • Bližší postup je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Formuláře

 • Pro žáky a zákonné zástupce – přihlášky ke studiu, stejnopisy vysvědčení a výučních listů jsou k dispozici v sekretariátu školy.

 • Žádosti a ostatní dokumenty – jsou ke stažení na stránkách školy.

Návody pro řešení životních situací

Předpisy

 • Přehled nejdůležitějších používaných předpisů – ke stažení

 • Vydané právní předpisy – nejsou

Sazebník úhrad za poskytování informací

Licenční smlouvy

 • k nahlédnutí na ekonomickém oddělení školy

Výroční zpráva

Rychlé odkazy