Výchovný poradce

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Pavelec

Konzultace

 • středa, po dohodě i jiný den

 • U Kapličky 761, II. patro, č. dveří 203

Kontakt

Výchovný poradce – Informace pro rodiče

Drogová problematika

Současná drogová scéna v ČR se dá charakterizovat asi takto: snižuje se věk prvokonzumentů a v závislosti na tom i věk pachatelů trestných činností. Drogy jsou již rozšířeny i do menších měst a vesnic v ČR, kde se tvoří nové skupinky uživatelů. V zahraničí roste zájem o pervitin. Obecně také stoupá obliba syntetických drog – hlavně extáze na tanečních scénách, přičemž uživatelé drog experimentují se stále novými látkami.

V ČR je velmi oblíbená marihuana (mezi konzumenty nazývána např. tráva, mařka, zelí, skunk). Již jsem zmínil extázi, u níž je také vysoká obliba, a rovněž roste počet uživatelů.

Pokud bychom měli vytvořit jejich profil, pak se věk těchto lidí pohybuje od 14 do 28 let, jsou to většinou studenti nebo pracující a bývají to lidé bez kriminálních aktivit.

Kontakt s drogou sebou samozřejmě nese jistá sociální rizika. Je důležité vědět, že užívání drog sice není protiprávní, ale držení drogy pro vlastní potřebu je protiprávní vždy (v množství malém – § 30 ods. 1 písm. J zák. o přestupcích a v množství větším než malém – § 187 a tr. zák.). Prodej drogy je pak podle zákona trestný vždy, a to bez ohledu na množství.

Zákony o návykových látkách

 • zák. č. 200/1990 Sb. O přestupcích – § 30

 • zák. č. 37/1989 Sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi – § 3, 4

 • zák. č. 167/1998 Sb. O návykových látkách – § 4

 • zák. č. 140/1961 Sb. Trestní zákon – § 187, 187a, 188, 188a, 201

 • zák. č. 218/2003 Sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o trestním soudnictví mládeže

Další informace můžete najít na stránkách národní protidrogové centrály: www.mvcr.cz/policie/npdc.html

Výchovný poradce – Specifické vývojové poruchy učení

Obecné zásady

Základním předpisem je Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Její základní tezí je, aby vzdělávání žáků vedlo k rovnoměrnému vzdělávání žáků a eliminovaly se poruchy učení pomocí podpůrných opatření. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáků se volily formy odpovídající schopnostem žáka, nemající na něj negativní vliv.

Žáci s SVPU by měli být odlišným způsobem vzděláváni a hodnoceni - jde o vrozené poruchy, za které žáci nemohou a nedovedou je ovlivnit.

Zásady pro práci učitele

 • vysvětlení všem zúčastněným, že žák bude odlišně hodnocen i vzděláván - jak a proč se tak bude dít - důležitý je taktní přístup učitele

 • předpoklad úspěšnosti je, že nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých nemůže podávat optimální výkon

 • rozpracování skutečných vědomostí, znalostí a dovedností nezkreslených poruchou

 • vycházet z toho, v čem je žák úspěšný – dát mu možnost prožít si pocit úspěchu a ocenit projevenou snahu

 • posuzovat a hodnotit pouze to, co žák stačil vypracovat, vycházet z počtu jevů, které žák zvládl, vyhnout se porovnání s ostatními

 • mít na zřeteli, že každé zkoušení, kontrolní práce či diktát je pro žáka značnou zátěží – strach, úzkost – možnost selhání

 • dát žákovi k dispozici korekční pomůcky (kalkulátor,..)

Slovní hodnocení s SVPU upravuje metodický pokyn MŠMT č.j. 13711/2001-24. U běžného hodnocení se hodnotí známkou mírnější o jeden až dva stupně. Pokud žák dosáhne průměrných výsledků, je lépe hodnotit normálně, aby hodnocení nepůsobilo demotivačně. U dyslektiků můžeme slovně hodnotit i slovní úlohu v matematice.

Specifické vývojové poruchy učení

 • Dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení

 • Dysgrafie – specifická porucha psaní

 • Dysortografie – specifická porucha pravopisu

 • Dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností

 • Dyspinxie – specifická porucha kreslení

 • Dyspraxie – specifická porucha motoriky

 • Dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

Žáci se SVPU prožívají často neúspěch a pocit méněcennosti. Porucha je překážkou v osvojování vědomostí, což je řetěz nepříznivých následků (obtíže ve čtení – zaostávání ve vědomostech – odraz v horší klasifikaci – demotivace ke školní práci, snížené sebehodnocení).

Dokumentace pro žáky s SVPU

Základním dokumentem je odborný posudek, který vypracuje PPP, SVP nebo SPC. Pokud je žák integrován, stanoví se individuální výchovně vzdělávací program – ten vypracovává třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, ve spolupráci s poradenským zařízením, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a zákonným zástupcem žáka a se spoluúčastí žáka v případě jeho zletilosti.

Vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Důležité zásady pro práci se žáky s SVPU

 • chvalte nejen dobrý výkon, ale i snahu

 • při práci odstraňte všechny rušivé vlivy, protože pozornost se u těchto žáků dá velmi snadno rozptýlit

 • pracujte s dítětem často, ale krátkodobě

 • před žáka klademe reálné cíle, nároky zvyšujeme pozvolna

 • žáka nikdy nenutíme násilím, v klidné atmosféře se pracuje příjemněji

 • buďte trpěliví a neztrácejte nervy, postupné zrání nervové soustavy způsobí, že problémů bude časem ubývat

 • snažte se najít něco, v čem bude žák úspěšný

Všem učitelům přeji hodně trpělivosti a úspěchů při práci se žáky s SVPU.

Výchovný poradce – Standardní činnosti

Standardní činnosti výchovného poradce

Metodická a koordinační činnost

 • Získávat odborné informace z oblasti výchovného poradenství - účast na schůzkách VP pro SŠ regionu – dle nabídky, navazovat a udržovat kontakty s VP ZŠ, šířit pozitivní informace o škole v dané spádové oblasti, upozorňovat na webovou stránku školy, účastnit se vzdělávacích seminářů – dle nabídky

 • Spolupráce s ÚP v Klatovech formou informační schůzky studentů – studijní a profesní orientace, informace o možnostech studia, dalším uplatnění absolventů

 • Spolupráce s realizačním týmem výchovně vzdělávacího programu " S tebou o tobě" – přednáška pro děvčata 1. ročníků – IV.)

 • Návštěva K – centra v Plzni – protidrogová prevence, volno časové aktivity (pro 2. ročníky - VI.)

 • Spolupráce s OHS v Klatovech výpůjčky videokazet (Řekni drogám ne!, Drogová problematika,…..)

 • Návštěva žáků 9. tříd ZŠ – informace o studiu na naší škole

 • Účast na schůzkách rodičů vycházejících žáků ze ZŠ – informace o studiu na naší škole

 • Účast na Dnu otevřených dveří – možnosti uplatnění žáků po ukončení studia, prevence sociálně patologických jevů

 • Spolupráce s vedením školy a ostatními učiteli – MPP (okamžité řešení ped.-psychol. Problémů vývoje a vzdělávání žáků)

 • Spolupráce s rodiči – poskytování konzultací na třídních schůzkách a informací – témata: Šikana, Práva dítěte, Drogová scéna v plzeňském regionu, …..)

 • Vzdělávací nabídka škol – profesní orientace žáků – informace o možnostech pomaturitního studia – kontrola správnosti vyplnění přihlášek ke studiu, kontakt se studijními odděleními VŠ a VOŠ, možnost zapůjčení informačních materiálů (UN, adresář VŠ a VOŠ,…)

 • Zjišťovat příčiny poruch učení a chování

 • Zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků

 • Sledovat nadané a talentované žáky

 • Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů ve vývoji žáků

 • Sledovat úspěšnost našich absolventů v přijímacích zkouškách

 • Sledovat uplatnění absolventů na VŠ a VOŠ

Poradenská činnost

 • Pomoc při kariérní volbě – poskytovat informace vedoucí k volbě vzdělávací dráhy a následně povolání

 • Sledovat potřeby trhu práce – využívat informace o volných místech pro absolventy, údaje o míře nezaměstnanosti – vštěpovat studentům – čím vyšší je úroveň vzdělání, tím nižší je míra nezaměstnanosti

 • V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky zajišťovat a průběžně upravovat podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a učení

 • Sledovat rizikové faktory významné rozvoj sociálně patologických jevů (rozhovor, dotazníky, návrh rodičům na odborné vyšetření)

 • Spolupracovat s PPP, Policií ČR

 • Koordinovat řešení problémů rodina – žák – škola

 • Navrhovat preventivní opatření k předcházení konfliktním situacím ve škole

 • Navrhovat řešení konfliktních situací rodiče – učitelé, učitel – žák, žák – žák

Informační činnost

 • Zprostředkovávat všem učitelům informace o problematice SPJ, prevence šikany, prevence HIV/AIDS, prevence kriminality

 • Uplatňovat pro žáky metody a formy práce zaměřené na sebepoznávání, posilování zdravé sebereflexe, rozvoj kritického myšlení (dotazníky, poradenské rozhovory)

Výchovný poradce – Užitečné internetové adresy

 

www.scio.cz – Informace o přijímacích zkouškách, o jednotlivých školách, ukázky přijímacích zkoušek, testy, kurzy

www.nuov.cz – Národní ústav odborného vzdělávání

 

Rychlé odkazy