Regionální operační program NUTS II Jihozápad – Modernizace odborného výcviku

Název projektu: Modernizace odborného výcviku

Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 – Rozvoj infrastruktury základní, středního a vyššího odborného školství

Regionální číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02966

Realizace: od 07.2014 do 01.2015

Stručné shrnutí projektu

Smysl, zaměření, účel projektu, jaký problém řeší

Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality technické výuky vytvořením odborných a praktických pracovišť, kde si studenti poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří, rozšíří a zdokonalí.

Projekt je realizován z důvodu, že aktuální stav odborných technických učeben školy a jejich vybavenost neodpovídá požadavkům na kvalitní vzdělávání, což neumožňuje žákům získat dostatečné praktické zkušenosti z této oblasti a znevýhodňuje je to na trhu práce. Proto je nutné modernizovat vybavení školy, aby vyhovovalo výuce dle moderních vzdělávacích metod a technologií. Modernizací technického vybavení se dokončí propojení teoretického a odborného výcviku a dojde k přiblížení výuky co nejvíce reálným podmínkám.

Projekt jako takový je tedy zaměřen na pořízení nových strojů a zařízení, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Budou pořízeny takové přístroje, aby vybavenost učeben odpovídala požadavkům na kvalitní vzdělávání.

Realizací projektu bude vybaveno pět odborných učeben, ve kterých budou rozmístěny požadované stroje, zařízení a související technologie. Učebny budou umístěny ve třech objektech školy. Dvě učebny se budou nacházet v objektu dílen 1 v areálu SOŠ a SOU, U kapličky 761/II, Sušice. Dvě učebny se budou nacházet v objektu dílen 2 v areálu SOŠ a SOU, U kapličky 761/II, Sušice. Pátá učebna bude umístěna v objektu dílny na Hrázi 742/II, Sušice.

Podrobný plánek objektů dílen a učeben spolu s vyznačenými pořizovacími stroji je nepovinnou přílohou této žádosti č. 15.

Projektem budou vybaveny tyto učebny

Učebna oprav vozidel a zemědělských strojů a přípravy materiálu – dílna 1, 1. NP

(čtyřsloupový zvedák, olejové hospodářství, tabulové nůžky, vyvažovačka pneumatik, zouvačka pneumatik, pásová pila, ohýbačka plechu, paletový vozík, odsávací rameno, dílenské vozíky)

Učebna diagnostiky stavu a oprav vozidel – dílna 2, 1. NP

(testování tlumičů, emisní stanice)

Učebna svařování – Dílna 1 – 2. NP

(trenažér pro virtuální svařování)

Učebna svařování – Dílna 2 – 1. NP

(Dva pulzní svářecí stroje)

Učebna strojního obrábění – Dílna Na Hrázi, 1. NP

(CNC soustruh)

Rychlé odkazy