Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013

Název projektu: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e.V.

Hlavní motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu

Zahájení projektu: 1. 10. 2013

Ukončení realizace: 30. 6. 2015

Popis projektu

Důvodem realizace projektu je snaha o rozvoj a zvýšení spolupráce mezi školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení vzdělanosti, rozvoje společnosti, zlepšení sociální soudržnosti a podpora trhu práce. Projekt je přínosem pro vedení školy, pedagogické pracovníky a samozřejmě žáky. Uskutečněné aktivity umožní vzájemnou výměnu zkušeností a doporučení, která např. povedou ke zlepšení a zefektivnění formy výuky a dalších činností spojených s řízením a chodem škol. Žákům projekt přispěje k rozvoji schopností, vědomostí, a rozšíří jejich možnosti uplatnění na trhu práce i v zahraničí.

Konkrétními cíli projektu jsou podpora spolupráce škol v ČR a v Bavorsku, podpora vzdělávání žáků a pedagogů (praktické vzdělávání, jazykové vzdělávání, poznání nové kultury, tradic, přírody), zvyšování kvalifikace žáků a podpora trhu práce.

V bavorském příhraničí budou realizovány tyto aktivity

 • Týdenní školení českých učitelů v Chamu (+ příprava školení)

 • Zajištění míst praxe pro české žáky v Bavorsku (Oblast služeb cestovního ruchu - i kuchař číšník a pečovatelství) - celkem pro 84 studentů

 • Péče o praktikanty a provozy služeb prostřednictvím spolupracovníků VhsCham,

 • Vytvoření trojjazyčné internetové platformy s jazykovými moduly pro různé obory vzdělávání (především turismus, hotelnictví, pečovatelství, sociální služby – později by měly následovat technické obory). Vytvoření modulů v němčině a angličtině (Cíl: ulehčit žákům práci v sousední zemi zprostředkováním odborných jazykových znalostí ve věku odpovídající formě), následně by měla internetová platforma obsahovat i „fórum“ pro žáky,

 • Příprava a realizace dvou návštěv českého partnera v oblasti Chamu (vždy 2 dny, cca 50 osob – žáků a učitelů) – celkem tedy po 100 žáků ze SOŠ a SOU Sušice.

V českém příhraničí budou realizovány tyto aktivity

 • Vypracování pracovních listů a karet se slovní zásobou pro žáky na praxi v Bavorsku

 • Vytvoření informačního centra v SOŠ a SOU Sušice (třída pro projekt, vybavená PC, dalším potřebným IT zařízením a nábytkem)

 • Pořízení vitrín a informační obrazovky

 • Realizace intenzivních kurzů pro žáky, kteří se zúčastní praxe v Bavorsku (2014 a 2015)

 • Překlady obsahu internetové platformy (Vhs Cham) do češtiny a český podíl na tomto fóru

 • Příprava a realizace dvou školních návštěv bavorského partnera v Sušici (vždy 2 dny, cca 50 osob – žáků a učitelů.

 • Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici (+ příprava tohoto školení)

 • Realizace dvoudenního sportovního turnaje (účastníci z Chamu a ze Sušice)

 • Realizace Workshopů v SOŠ a SOU Sušice, kde účastníci praxe v Bavorsku seznámí ostatní s oblastí Chamu a s průběhem praxe. Bližší informace viz příloha harmonogram.

Zajištění projektu

Při realizaci projektu bude hlavním partnerem Vhs Cham. Dle místa realizace (Čechy, Bavorsko) stojí vždy v čele projektu vedoucí projektu/projektový manažer, který bude na místě koordinovat realizaci. Projektoví manažeři z Čech i Bavorska budou v úzkém vzájemném kontaktu slaďovat postup realizace (telefon, e-mail, osobně). V Sušici budou projekt personálně zajišťovat učitelé, realizační tým doplní finanční manažer, finanční a mzdová účetní. Na Bavorské straně bude realizací projektu a různými úkoly s projektem souvisejícími (dohled nad praxí, organizace školení tvorby internetových stran) pověřena pedagogická síla. Dále budou vyčleněny lidské zdroje pro finanční záležitosti (platební příkazy, čerpání prostředků) a pro vedení účetnictví.

Partneři budou v rámci projektu společně realizovat projektové aktivity. Průběh projektu bude organizovat a kontrolovat realizační tým složený ze zástupců německého i českého partnera. Vedle pravidelné výměny zkušeností se budou realizovat osobní kontakty a zmíněné návštěvy. Při každodenní práci se bude většina kontaktů odehrávat přes telefon, e-mail, Skype. Vypracované materiály a studijní texty pro internetovou platformu budou vzájemně zpracovány a koordinovány. Společný personál v projektu se bude podílet na zajištění a organizaci praxe žáků SOŠ a SOU Sušice, výměnných pobytů, při předávání informací o projektu - naplňování informačního fóra a na zajištění publicity projektu. Rovněž na internetové platformě budou spolupracovat jak čeští tak bavorští spolupracovníci.

Pozitivní dopady pro České a Bavorské příhraničí

Bavorští žáci a učitelé se seznámí s výukou v podobných oborech vzdělávání a se systémem vzdělávání v sousední zemi. Získají kompetence, které mohou použít v obou zemích. Tím bude nové generaci usnadněno využívání společného životního a hospodářského prostoru v oblasti Česko - bavorského příhraničí. Průřezovým tématem bude historická a společenská problematika, rovněž tak kulturní dědictví bavorsko-českého příhraničního regionu a jeho využití při přeshraničním sbližování a také v cestovním ruchu na obou stranách hranice. V neposlední řadě vzniká možnost prostřednictvím praxe žáků v Bavorsku získat odbornou pracovní sílu. Projekt podpoří vzdělanost a rozvoj společnosti založený na znalostech. Přispěje k lepšímu uplatnění žáků na trhu práce. Umožní zlepšení a zefektivnění metody výuky a dalších činností spojených s řízením a chodem školy.

Podpoří rozvoj cestovního ruchu v příhraničí. Projekt umožní rozvoj a zvýšení spolupráce mezi školami na obou stranách hranice. Umožní další rozvoj Česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro její obyvatele.

V neposlední řadě také projekt podpoří trh práce a napomůže k rozvoji turismu jako důležitého faktoru pro rozvoj cestovního ruchu v oblastech česko-bavorského příhraničí. Udržitelnost výstupů projektu zajistí oba partneři. Budoucí pracovníci v oblasti služeb cestovního ruchu se seznámí s přednostmi měkkého turismu a jeho přínosy pro region, s využíváním a "tržní atraktivitou" obnovitelných zdrojů v hotelovém průmyslu a průmyslu služeb. Získají-li se návštěvníci z Česka pro dovolenou v blízkých oblastech, sníží se ekologicky škodlivé emise oxidu uhličitého (například oproti letecké dopravě). Výsledky projektu jsou určeny ve stejné míře všem z cílové skupiny.

Realizace projektu napomůže nepřímo ke vzniku nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu, gastronomie a sociální činnosti, kde budou rovnoprávně zastoupeni muži i ženy. Díky výměnným pobytům a osobním seznámení německých a českých žáků dojde k rozvoji tolerance a odstranění předsudků - v neposlední řadě také toto přispěje k rovnoprávnosti.

Rychlé odkazy