Sociální činnost - Další informace

 Obor bez státní maturity z matematiky !!!

75-41-M/01 Sociální činnost     
   
   
 

 Naše moto: MOCI, UMĚT A CHTÍT POMOCI


1.  Podrobné informace o studiu

 

Název oboru vzdělání:

75-41-M/01 Sociální činnost

Délka a forma studia:

čtyřleté denní studium

Obor je určen:

pro absolventy základních škol

Podmínkou přijetí:

úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, splnění podmínek přijímacího řízení, zájem a předpoklady pro práci se sociálně handicapovanými lidmi

Způsob ukončení studia:

maturitní zkouška

Dosažené vzdělání:

úplné střední odborné vzdělání

Školní vzdělávací program:

ke stažení zde

 

Pro koho je určen obor Sociální činnost?

Prohlédněte si prezentaci našeho oboru a pokuste se o kvíz.

Proč studovat na naší škole?

 • kvalifikovaní a vstřícní učitelé,
 • velmi dobrá vybavenost odborných učeben (učebna pečovatelství, organizace volného času, biologie člověka, učebny administrativy a informatiky, jazykové učebny),
 • odborné exkurze a stáže na nejrůznějších pracovištích sociální péče,
 • jazykové vzdělání na velmi dobré úrovni (povinně anglický nebo německý jazyk, další jazyky volitelně),
 • již od druhého ročníku souvislá i průběžná praxe, dle možností školy je možná i volba pracoviště v závislosti na zájmech žáka
 • účast v různých projektech a charitativních akcích,
 • příprava na další pomaturitní studium na vyšších odborných a vysokých školách všech oborů humanitního a zdravotnického zaměření.

Navíc:

 • možnost kurzů německého, anglického či ruského jazyka nad rámec byučování, nabídka sportovních kroužků na domově mládeže,
 • nabídka kurzů autoškoly v rámci nepovinného předmětu včetně zvýhodněné ceny,
 • nabídka sportovních kroužků na domově mládeže v areálu našeho sportoviště.

 

Na kterých pracovištích se naši absolventi uplatní?

 • v domovech seniorů,
 • v pobytových zařízeních pro klienty s různým postiženími,
 • v denních stacionářích pro osoby všech věkových kategorií s různými typy postižení,
 • v terénních pečovatelských službách,
 • jako osobní asistenti v domácí péči o klienty sociáních služeb,
 • v různých charitativních organizacích,
 • naši žáci jsou připravováni na další vzdělání na vyšších odborných a vysokých školách se zaměřením na sociální činnost, v humanitních i zdravotnických oborech.

 

 Na kterých pozicích se naši absolventi uplatní?

 • pracovníci sociálních služeb ve státních, obecních i soukromých zařízeních,
 • pracovníci sociálních služeb v terénních pečovatelských službách,
 • osobní asistenti klientů všech věkových kategorií s různými typy postižení.

 

Příklady vyšších odborných a vysokých škol, na kterých naši absolventi úspěšně studují:

 • Univerzita Karlova, Husitská theologická fakulta, obor Sociální a charitativní práce
 • Theologická fakulta Jihočeské univerzity, obor Organizace volného času
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity - Výchova ke zdraví
 • Vyšší odborná škola Svatý Jan pod Skalou - obor předškolní pedagogika
 • Vyšší odborná škola Domažlice
 • ČZU IVP Malá Chuchle, obor Poradenství ve školství a obor Učitelství praktického vyučování

  

K čemu jsou naši žáci připravováni?

Klademe důraz především na kultivovaný a vstřícný projev a úctu k sobě i druhému.

 Žáci jsou připravováni k tomu, aby:

 • se mohli zapojit do managementu sociálních služeb (sociální intervence, administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb, vedení dokumentace, znalost příslušné legislativy, práv a oprávněných zájmů klientů i požadavků na pracovníky v sociálních službách),
 • poskytovali kvalifikovaně přímou obslužnou péči klientům sociálních služeb (pomoc mobilním i imobilním klientům v pobytových zařízeních i v domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb i při kontaktu se společenským prostředím, organizace volnočasových činností klientů, aktivizace klientů a jejich zapojování do běžného života, volba a používání vhodných aktivizačních metod i používání vhodných kompenzačních pomůcek, přístrojů a zařízení.

 

Ve kterých předmětech žáci získají vše potřebné pro výkon svého povolání?

 

Český jazyk a literatura, cizí jazyk (AJ, NJ), dějepis, občanská nauka, matematika, biologie člověka, ekologie a zdraví, přírodní vědy, tělesná výchova, psychologie, osobnostní výchova, ekonomika a právo, sociální služby, ekonomika, informatika, administrativa, pedagogika, pečovatelství, organizace volného času, zdravotní tělesná výchova, učební praxe. Podrobné informace naleznete ve školním vzdělávacím programu.

 

Kde naši žáci získávají praktické znalosti?

 

Od počátku studia vyjíždíme na odborné exkurze a stáže, organizujeme odborné přednášky a semináře. Počínaje druhým ročníkem konají žáci souvislou praxi v délce 10 - 15 pracovních dnů na pracovištích zaměřených na sociální činnost, např. ve speciálních mateřských a základních školách, v pobytových i denních zařízeních pro osoby různých věkových kategorií s postiženími různých druhů, v domovech seniorů, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v různých stacionářích a charitativních organizacích, na sociálních odborech obecních úřadů i úřadech práce.

V rámci odborného předmětu učební praxe docházejí žáci čtvrtého ročníku na smluvní pracoviště sociálních partnerů naší školy.

 

 

2.  Spolupracujeme

 

Naši sociálné partneři

 • Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín
 • Sociální služby města Sušice
 • Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Sušice

Na těchto pracovištích konají žáci čtvrtého ročníku praxi v rámci odborného předmětu učební praxe.

 

Odborné exkurze a stáže

 • Počínaje prvním ročníkem,
 • na různých pracovištích sociálné péče dle aktuální nabídky a možností školy tak, aby se žáci seznámili s co nejširším spektrem pracovišť sociální péče.

 

Navštěvujeme např. Domov Laguna v Psárech pro mentálně retardované, Dům Petra v Mačkově pro osoby s postižením, Základní a mateřskou školu pro sluchově postižené v Plzni, Kojenecká ústav v Plzni, Drop-in Plzeň a Praha, Oblastní charitu Volšovy, Dětský domov Kašperské Hory a další.

 

Besedy a přesnášky

 • přímo u nás ve škole
 • odborníci v oblasti sociální práce, bezdomovectví či paliativní péče, práce se slabozrakými a nevidomými, správné výživy, poskytování první pomoci a další

 

Pravidelné charitativní akce a sbírky

 

Sledujte aktuality, kde se dozvíte více.

 

                                                                                                 Těšíme se na budoucí studenty oboru Sociální činnost!